OR

De Ouderraad (OR) is een vereniging van ouders van de school. Het doel van deze vereniging is om de bloei van de school te bevorderen, andere ouders (meer) te interesseren voor de school, ondersteunende werkzaamheden voor de school door ouders te bevorderen en de belangen van de ouders te behartigen bij de Medezeggenschapsraad (MR), bij de schoolleiding en zo nodig bij het bevoegd gezag.

Zij tracht dit doel te bereiken door allerlei activiteiten te organiseren via werkgroepen, advies uit te brengen aan de MR over zaken die de ouders in het bijzonder aangaan en door alle vrijwillige bijdragen van de ouders ten gunste van de vereniging te laten komen en te gebruiken voor het doel van de vereniging. Denk bij activiteiten aan ondersteuning bij het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Koningsspelen en het afscheid van groep 8.

Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de Ouderraad. De OR vergadert met een vaste regelmaat, waarbij ook vertegenwoordigers van het personeel en/of directie aanwezig zijn. Eenmaal per jaar legt de OR in een verslag verantwoording af over het werk in het afgelopen schooljaar. Dit jaarverslag en verdere bijzonderheden van de OR worden gepubliceerd in een speciale uitgave van de OR. Hierin is tevens het verslag van de MR opgenomen. Dit verslag komt ter sprake tijdens de jaarvergadering en dan vindt ook de (her)verkiezing van leden voor de OR en MR plaats. Aftredende leden kunnen herkiesbaar zijn.